ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น สร้างผลงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ผู้บริหาร พช. ติดตามความพร้อม การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ย้ำความถูกต้องและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ

08 กันยายน 2564 /

16:06 น.

คลังสื่อ

หนังสือแจ้ง/เวียน

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์