ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น สร้างผลงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พช. สอบคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ คัดคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

28 กันยายน 2565 /

15:23 น.

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

13 กันยายน 2565 /

20:32 น.

คำสั่ง

ประกาศ

หนังสือแจ้ง/เวียน