ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น สร้างผลงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

พช.เดินหน้า พัฒนาชุมชนใสสะอาด ขับเคลื่อน โครงการ “กจ.ยุคใหม่ มุ่งสู่องค์กรใสสะอาด” ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคม ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นหลักคุณธรรม พร้อมดำเนินชีวิตตามแนวทางพอเพียง

07 มิถุนายน 2564 /

09:24 น.

พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจงาน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

01 มิถุนายน 2564 /

07:45 น.

พช. ปฐมนิเทศพนักงานราชการ ผ่านระบบ Video Conference มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

17 พฤษภาคม 2564 /

18:51 น.

คลังสื่อ

หนังสือแจ้ง/เวียน

คำสั่ง

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์