ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น สร้างผลงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

13 กันยายน 2565 /

20:32 น.

พช. เดินหน้าประชุม Video Conference ทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลื่อนบุคคล พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูล คุณสมบัติและผลงานเท็จ เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

06 มิถุนายน 2565 /

10:32 น.

หนังสือแจ้ง/เวียน

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์