เอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอ/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี 2562

เอกสารเค้าโครงผลงานและข้อเสนอ/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ)
ที่           ชื่อ – สกุล           สังกัดหน่วยงาน
1 นางลำพา  สุขเกษม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
2 นางมาลินี  เมตตันตคุปต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
3 นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงศ์ สถาบันการพัฒนาชุมชน
4 นางสาวจันทวรรณ  อินทรไชยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
5 นางปริยานุช  สาริกา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 นายเอกชัย  ว่องไว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
7 นางเยาวรัตน์  พันธุ์ทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
8 นางยินดี  บุญเตชพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
9 นายธนา  พิพิธกุล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
10 นางนิตยา  พลเยี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
11 นางไพลิน  ขาวแปลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
12 นายเชิดทวี  สูงสุมาลย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
13 นายเมธาพัฒน์  วงษ์ปา สำนักงานเลขานุการกรม
14 นางกุหลาบ  งามเลิศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
15 นายบรรลุเศรษฐ์  พึ่งงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
16 นายสุริยัน  ศิริดล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
17 นางสาวธัญญ์วรัตน์  หมุนศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
18 นายปลวัชร  วรรณจงคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
19 นางนัยนันท์  ชูสกุลนิติสินธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
20 นายเจษฎา  ธิติเวสส์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 นางสาววนิชดา  สร้อยมณี สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
22 นางอังคนา  กองแสน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
23 นางสาวจันจิรา  นาคภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
24 นางศิริวรรณ  นนท์ตา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
25 นายชัยฌาณธวัช  ลือชานิติโพธ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
26 นายสมจิตร  มะลิลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
27 นางญาณิฐา  ออธนศิริพงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
28 นางศศิกาญจน์  ตระการศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
29 นางฤดี  หาดอ้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
30 นางสาวบุษราภรณ์  แก้วยงกฏ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
31 นางอรอุมา  รุจาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
32 นายประพันธ์  จันแดง กองแผนงาน
33 นายสมชาย  สุเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
34 นางลำดวน  จำนงค์กิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
35 นางสาวจันทร์พร  สุดยอด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
36 นางสาวประเทือง  คำนาค กองการเจ้าหน้าที่
37 นางสาวปาณพัณ  สันตะวัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
38 นางสาวทักษิณานันท์  สืบสิมมา สถาบันการพัฒนาชุมชน
39 นายธวัช  พะโยม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
40 นางณัฐภรณ์  ก่อนกำเนิด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
41 นางผุสดี  ดวงเนตร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
42 นางวัชรี  สินธุศิริ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
43 นางสาวภารดี  ประไม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
44 นางนารี  อุปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
45 นายประภาส  สินทับทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
46 นายอับดุลนัสเซอร์  หะมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
47 นางจริยา  สมวันดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
48 นางพัชรินทร์  แสนวงษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
49 นางโสภา  บุญยืน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
50 นายเนตร  ขันคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
51 นางสาววจิรา  เดชารัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
52 นายศักดิ์ชัย  อามาตย์สมบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
53 นางสาวกิ่งกานต์  ชูรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
54 นางสาวสิริกร  ศรีทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
55 นางวีรินทร์  วันทมาตย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
56 นางวรรณภา  คงมั่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
57 นางวิไลตา  งิ้วไชยราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
58 นายพงศ์ธร  ใจมนต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
59 นายจำรัสชัย  จำปา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
60 นายสมมาต  หวัดสนิท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
61 นางรัตนา  ชูยอด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
62 นางกาญจนา  ม่านต๊ะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
63 นางสาวเกษร  กันสุ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
64 นางยุพา  จันดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
65 นายราเชนทร์  หนุนแปง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
66 นางสาวทัศนาภรณ์  จันทร์ดง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
67 นายวิจิตร  แก้วกาหลง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
68 นางพัชรี  สุขบัติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
69 นายประเทือง  ทองกิ้ม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
70 นายสาโรจ  เพชราเวช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
71 นางชุติมา  คลังชำนาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
72 นางสาวรัสยานันท์  ฆารวิพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
73 นางธนพร  ศรีบุญเรือง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
74 นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
75 นางแสงเดือน  บุญปวง สถาบันการพัฒนาชุมชน
76 นายสมบัติ  ยังวัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
77 นายทรงฤทธิ์  ประโกทะสังข์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
78 นางวริชา  เสาทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
79 นางรินท์จง  เล็กแดงอยู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
80 นายปริญญา  ขจรไพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
81 นางวาสนา  ซาตะนัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
82 นางสาววารุณี  ศิริเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
83 นายธนศักดิ์  นาเลิศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
84 นางณัฐวิกา  วาบา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
85 นางพิมภา  บุญวรรโณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
86 นางจูมทอง  พลโลหะ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
87 นายเสงี่ยม  แน่นอุดร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
88 นายนรงค์  ยางงาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
89 นางปราณี  บัววังโป่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
90 นายนรินทร์  เต็มราม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
91 นางประณีวรรณ  ซาซุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
92 นายวสันต์  ศรีนุกูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
93 นางณภาศรี  ปิยะกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
94 นายณัฐพงษ์  ผิวบาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
95 นายกมล  ปาลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
96 นายราชันย์  ช่วงชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
97 นายปรีชา  มีราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
98 นางนันทนา  ศิริวงศ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
99 นางสาวพูพิศ  ลาวัลย์ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
100 นางศวรรยาพร  จันทร์สุขศรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
101 นายศักดิ์ชาย  เกรียงไกรยศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
102 นายชนะพล  บุญเก่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
1 นางอำไพ  พุฒิสนธิ์ กองคลัง
2 นางสาวเปรมจันทร์  รัตนสุวรรณสิริ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
(Visited 1 times, 1 visits today)