กจ.ร่วมใจ แต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เพื่อขับเคลื่อนโครงการดำเนินการดังกล่าวเพื่vบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองการเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ กจ.ร่วมใจแต่งกายผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดอนุรักษ์ และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย
  • เพื่อปลุกกระแสบุคลากรในสังกัดใส่ผ้าไทย เกิดความสุชและใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทยมาประยุกต์ให้เข้ากับผ้าไทย
  • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนสวมใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติราชการทุกวัน
  • เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเป็นต้นแบบผ้าไทย

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)