การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal)

  ระบบโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ Online  สำหรับใช้ประเมินฯ ตั้งแต่รอบประเมินที่ 2/2561 เป็นต้นไป  

  สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่  กรณีอยู่ระหว่างทดลองราชการ / พ้นทดลองราชการในรอบนั้น ๆ

 สำหรับข้าราชการที่พ้นทดลองราชการทุกระดับ  กรณีระบบออนไลน์ขัดข้องเท่านั้น 

 คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

 

   คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่

 

  รายงานสถานะขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

   ตัวชี้วัดผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน

 

     หนังสือสั่งการ

 

    ระเบียบ/กฎหมาย

 ข้อมูลติดต่อกลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

  1. นายอัคเดช แจ้งอยู่           ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ     โทร. 0 2141 6168
  2. นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                                           โทร. 0 2141 6191

(Visited 1 times, 1 visits today)