การจัดจ้างพนักงานราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

1.คำสั่งกรมฯ ที่ 1271/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (2564 – 2567)

 

2.สัญญาจ้างพนักงานราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)