พช. ปฐมนิเทศพนักงานราชการ ผ่านระบบ Video Conference มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

17 พฤษภาคม 2564 /

18:51 น.

พช. เสริมทัพเคลื่อนงาน เรียกบรรจุพนักงานราชการ รายงานตัวผ่านระบบ Video Conference เน้นย้ำให้มุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงาน ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงานให้บรรลุเป้าหมาย สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

07 พฤษภาคม 2564 /

18:59 น.