กองการเจ้าหน้าที่ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับชำนาญงาน รุ่นที่ 3

16 กรกฎาคม 2563 /

13:56 น.