พช. สอบคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ คัดคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

28 กันยายน 2565 /

15:23 น.

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

13 กันยายน 2565 /

20:32 น.

พช. เดินหน้าประชุม Video Conference ทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลื่อนบุคคล พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูล คุณสมบัติและผลงานเท็จ เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

06 มิถุนายน 2565 /

10:32 น.

พช. เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ใหม่ ย้าย โอน เลื่อน ของ ก.พ. เน้นย้ำดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

29 เมษายน 2565 /

18:46 น.