ผู้บริหาร พช. ติดตามความพร้อม การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ย้ำความถูกต้องและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญ

08 กันยายน 2564 /

16:06 น.

พช. ขานรับนโยบายรัฐบาล เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ “นักพัฒนาชุมชน” บรรเทาว่างงานบัณฑิตจบใหม่ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เสริมทัพขับเคลื่อนงาน มุ่งสร้างอาชีพ เสริมรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สู่ ชีวิตมั่นคง ครัวเรือนมั่งคั่งและชุมชนยั่งยืน

09 กรกฎาคม 2564 /

08:53 น.

พช.ติวเข้ม ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ เน้นย้ำข้อมูลบุคคลมีความสำคัญ พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย หนุนเสริมความรู้พร้อมนำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

17 มิถุนายน 2564 /

08:34 น.

พช.เดินหน้า พัฒนาชุมชนใสสะอาด ขับเคลื่อน โครงการ “กจ.ยุคใหม่ มุ่งสู่องค์กรใสสะอาด” ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคม ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เน้นย้ำปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นหลักคุณธรรม พร้อมดำเนินชีวิตตามแนวทางพอเพียง

07 มิถุนายน 2564 /

09:24 น.

พช. ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจงาน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

01 มิถุนายน 2564 /

07:45 น.