พช. เดินหน้าประชุม Video Conference ทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลื่อนบุคคล พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูล คุณสมบัติและผลงานเท็จ เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

06 มิถุนายน 2565 /

10:32 น.

พช. เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ใหม่ ย้าย โอน เลื่อน ของ ก.พ. เน้นย้ำดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

29 เมษายน 2565 /

18:46 น.

พช. เดินหน้า! พัฒนาชุมชนใสสะอาด เฟ้นคัดหน่วยงานต้นแบบ ปลูกจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักคุณธรรม ส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

21 มีนาคม 2565 /

11:47 น.

พช. สุดปลื้ม! ชูผลสำเร็จนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยึดมั่นหลักทฤษฎีใหม่ “ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ชื่นชมหัวใจนักพัฒนาร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผนึกพลังพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

03 ธันวาคม 2564 /

09:47 น.