มิติที่ 5 สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

แผนการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมขับเคลื่อน มิติที่ 5

 

2.1 แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 5

2.2 โครงการสนับสนุน มิติที่ 5 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน 3 โครงการ

- โครงการ กจ. รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกพืชผัก สร้างบรรยากาศสถานที่น่าทำงาน

- โครงการคนต้นแบบ  5 ส. กจ.สร้างความสุข

- โครงการ ชาว กจ. รวมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน

2.3 แผนปฏิบัติการ กจ. รักษาสิ่งแวดล้อม

2.4 แผนปฏิบัติการ คนต้นแบบ 5 ส. กจ.สร้างความสุข

2.5 แผนปฏิบัติการ ชาวกจ. รวมใจสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน

2.6 กิจกรรม big cleaning day

2.7 กิจกรรม กจ. รักษาสิ่งแวดล้อม

2.8 กิจกรรม ชาว กจ. รวมใจสวมใส่ผ้าไทย

2.9 กิจกรรม รณรงค์ลดและคัดแยกขยะ

2.10 บุคลากรงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

2.11 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)