มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดโครงการที่ 1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจการยืมและคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายละเอียดโครงการที่ 2

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจการทำบัตรเข้า – ออก ศูนย์ราชการฯ

รายละเอียดโครงการที่ 3

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจให้บริการระบบหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ

รายละเอียดโครงการที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมย้ายออนไลน์

รายละเอียดโครงการที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานสำรวจความพึงพอใจการใช้งานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงความประสงค์เข้ารับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เลือกพื้นที่รายงานตัว และเลือกพื้นที่บรรจุแต่งตั้ง

(Visited 1 times, 1 visits today)