มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

 

1 ประกาศนโยบายสร้างความโปร่งใสของกองการเจ้าหน้าที่


2 แผนปฏิบัติการความโปร่งใสของกองการเจ้าหน้าที่


3 ด้านการบริหารงานบุคคล


4 ด้านการบริหารงบประมาณ


5 ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตัวอย่าง การจัดการความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน


6 ด้านการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABC DEF และ S&P 


7 ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 


8 โครงการที่เป็นนวัตกรรมในมิติที่ 1 ในการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ทำให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใสและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตอย่าง 


9. บุคคลต้นแบบ


10 สรุปการดำเนินงาน 

(Visited 1 times, 1 visits today)