แบบสำรวจข้อมูลแจ้งความประสงค์ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดส่วนกลาง

1. หนังสือแจ้งเวียน
2. ประกาศ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับ ชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

เอกสาร 1 งบหน้าสรุปรายชื่อข้าราชการฯ ผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดส่วนกลาง
เอกสาร 2 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลฯ รายละ 1 ชุด
เอกสาร 3 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลฯ รายละ 1 ชุด

(Visited 1 times, 1 visits today)