ระบบรายงานตัวชี้วัด DPIS (รอบการประเมินที่ 2/2563) 

แบบรายงานการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลของพัฒนาการจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี้


ระบบรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลของพัฒนาการจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ๒/๒๕๖๓ (สำหรับคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้อง) คลิกที่นี้ 


รายงานค่าคะแนน ตัวชี้วัดรายบุคคลของพัฒนาการจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)