ระบบรายงานตัวชี้วัด DPIS (รอบการประเมินที่ 2/2563) 

  • แบบรายงานการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลของพัฒนาการจังหวัด
    ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
    รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี้
  • ระบบรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลของพัฒนาการจังหวัด
    ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
    รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ ๒/๒๕๖๓ คลิกที่นี้
(Visited 1 times, 1 visits today)