HR Smart

หนังสือสั่งการ มท 0402.2/ว 1780 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

  • ขอความร่วมมือท่านผู้ตรวจราชการกรม และพัฒนาการจังหวัด เข้าประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้สารสนเทศทรัพยากรบุคคล โปรแกรม HR Smart ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ตามแบบประเมินด้านล่างนี้

โปรแกรม HR Smart

    แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้สารสนเทศทรัพยากรบุคคล ผ่านโปรแกรม HR Smart

 

   หนังสือสั่งการ มท 0402.2/0521, 0402.2/0265 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

(Visited 1 times, 1 visits today)