รองอธิบดี พช. มอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและภูมิภาคร่วมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายชูชีพ พงษ์ไทย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการขับเคลื่อนงานตามกรอบการพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดที่ผ่านมา เห็นได้ว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีในการทำงานด้านความโปร่งใส ตามเกณฑ์คะแนนระดับ 90 มาโดยตลอด ดังนั้นเราควรรักษามาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก และนำนวัตกรรมมาใช้สู่เป้าหมายร่วมกัน โดยเราจะขับเคลื่อนงานด้วยกันอย่างเต็มที่ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนแม่บท มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม ให้องค์กรมีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนงาน เพื่อพี่น้องประชาชน อาทิ นโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ No Gift Policy ให้เป็นตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต

ดังนั้น การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะทำให้กรมการพัฒนาชุมชนมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนา ป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ และเป็นการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทให้กับราชการตามหลักธรรมาภิบาล และให้มีการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง เป็นธรรม และจริงจังในการขับเคลื่อนโครงการ“พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ต่อไป รองอธิบดีกล่าว

 
(Visited 1 times, 1 visits today)