พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ กรมการพัฒนาชุมชน

อธิบดี พช. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พช. ผู้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยเป็นการรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง จำนวน 13 ราย โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ในการนี้ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายฯ ในครั้งนี้ว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสกระทำพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดี และท่านผู้บริหารที่ได้รับเกียรติยศในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ที่สมควรได้รับ“เข็มรักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดี และเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป ขอให้ท่านจงภาคภูมิใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ได้นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของกรมการพัฒนาชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย ให้บังเกิดผลที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญที่สุดขอให้ท่านช่วยกันทุ่มเทในการนำพาทีมพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วยกันทำสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ในท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ตลอดจนดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ”

ทั้งนี้ สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ปฏิบัติงานด้วยความมานะบากบั่น อดทน จนเกิดผลดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน หรือประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)