โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข ประจำปี 2561

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญ ที่จะพัฒนาข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบราชการและข้าราชการที่จะพ้นจากราชการไป จึงเห็นว่าการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อองค์การ จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 (พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ)

โดยนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2  อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)