พช. เรียกบรรจุพัฒนากรล็อตใหญ่ ลงเคลื่อนงานเต็มพื้นที่ชุมชน เน้นอุดมการณ์งานพัฒนาชุมชน มุ่งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพบปะผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 340 คน โดยมี นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล และคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้สอบแข่งขันได้ ถึงทิศทางแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ ที่สำคัญทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2) พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกลไกประชารัฐและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 4) ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร 5) ปรับระบบบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนให้พึ่งตนเอง และ 6) แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยระบบปฏิบัติการเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนรายครัวเรือนโดยมีเข็มมุ่งสำคัญ คือ มุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยชี้แนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ของพัฒนากรในปัจจุบันที่กรมจะส่งลงพื้นที่ไปในชุมชนในอำเภอต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป
ด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า ในปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการทำงานครบทุกมิติ ในกระบวนการ “งาน งบ ระบบ คน” เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง (ตำบลเข้มแข็ง) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีเศรษฐกิจฐานราก และมีความสุขมวลรวม ผ่านโครงการต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เดิม) ขยายผลหมู่บ้านใหม่ ขับเคลื่อนและต่อยอดพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ด้วยหลัก 5 P ยกระดับศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนธรรมาภิบาล และงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในด้านเศรษฐกิจฐานราก มีการกระตุ้นส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาผ้าไทย และช่องทางการตลาด ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย พร้อมขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ทุกท่านตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานและวางแผนในการทำงานพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจงานดังกล่าวในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มุ่งไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวชี้แจงการเตรียมตัวเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ และนายไชยา พิมสิงห์ ฐานะรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กล่าวชี้แจงการบรรจุเข้ารับราชการ การจัดทำหนังสือตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ การจัดเตรียมแฟ้มประวัติและการบันทึก ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้เรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) รายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งชี้แจงขั้นตอนการเตรียมตัวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุเข้ารับราชการ ภายใต้มาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทุกจุดบริเวณห้องประชุมและทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย
ภาพ/ข่าว: นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่ พช.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)