อธิบดี พช. กำชับเข้ม บทบาทหน้าที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สั่งการผู้ตรวจราชการกรม สนับสนุนกำกับดูแล มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช.” ย้ำหมุดหมายความสำเร็จ ร่วมกันพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการซักซ้อมแนวทาง การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา พช.” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) และ ทีวี พช.โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของพี่น้องประชาชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้น การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จึงถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในการสนองงานตามพระราชปณิธาน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อสั่งการให้กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมทุกท่าน สนับสนุนการดำเนินงาน การตรวจติดตามความคืบหน้าของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ เน้นย้ำบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ขอให้ปฏิบัติงานกับเจ้าของแปลงทั้งในระดับครัวเรือนและระดับตำบล ด้วยความเข้าใจร่วมกัน บริหารจัดการนำหลักกสิกรรมธรรมชาติมาทำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบขนาด 1 ไร่ , 3ไร่ ,10ไร่ และ15ไร่ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ โดยขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองความสำเร็จร่วมกัน พร้อมวางแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ตลอดจนกำชับการสนับสนุนและตรวจติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนโครงการของทุกจังหวัด ซี่งผลการตรวจติดตามในทุกมิติจะนำไปสู่การต่อยอดการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งผลการดำเนินการ จำนวนการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งประกอบด้วย 1) จำนวนลูกจ้างเหมาบริการฯ ที่ดำเนินการจ้างได้ จำนวน 9,165 ราย 2)จำนวนลูกจ้างเหมาบริการฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จังหวัดดำเนินการจ้างได้ (กลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน ) จำนวน 49 ราย และ 3)จำนวนอัตราจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง (9 จังหวัด) จำนวน 23 ราย

หลังจากนั้น ได้ประชุมถึงภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม สนับสนุนการดำเนินการ และการตรวจติดตามงานในพื้น           ที่ ดังนี้
1) กำกับจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตรวจสอบทะเบียนแจ้งยกเลิกพื้นที่ ดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อเจ้าของแปลง ที่ตั้ง ประเภทพื้นที่ และการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

2) กำกับดูแล ติดตามจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามกรณีบอกเลิก การจ้างนักพัฒนาพี้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) กรณียกเลิกพื้นที่ดำเนินการ

3) กำกับดูแลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่เขตตรวจที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าของพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และระดับครัวเรือน จัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และใช้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการประสานงาน กำกับการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยอาจจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม

4) กำกับดูแลให้ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทุกระดับ ศึกษาระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ/แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ชัดเจน แล้วสื่อสารกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และระดับครัวเรือน ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยการรับฟังข้อมูล และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง และป้องกันการเกิดกรณีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในทุกรูปแบบ

5) กำกับดูแล ติดตามจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจที่รับผิดชอบ ดำเนินการการจัดทำข้อมูลทะเบียนการจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รายจังหวัด ให้เป็นปัจจุบันตามรูปแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยกำหนดให้ปรับปรุงข้อมูลและแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ผ่านช่องทาง Google Form ทุกวันที่ 15 ของเดือน

6) กำกับดูแล ติดตามรับฟัง และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้เน้นย้ำการจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระดับครัวเรือน

7) กำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ตามที่หน่วยตรวจสอบแต่ละพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) แจ้งประเด็นในการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

ทางด้าน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ชื่นชมในการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในหลายพื้นที่ ซึ่งสามารถที่จะเป็น Best Practice ได้อย่างดีเยี่ยม และขอให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวีดีโอ ภาพInfographic และข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยขอให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง พร้อมทั้งได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และขอให้ร่วมใจผนึกกำลังร่วมกันพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืนต่อไป

รายงาน ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)