มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ผ่านการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุน มอบหมายให้ นายภูษิต ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสมจิตร สังข์ชม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ผ่านการพัฒนาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมการพัฒนาชุมชน  (CD HiPPS)

(Visited 1 times, 1 visits today)