พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ กรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติยศให้แก่ผู้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จึงพิจารณาจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ในวันพฤหสับดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสมุด กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น5 โดยมี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)