โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่น1)
พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ที่จะประเมินเป็นระดับชำนาญการ จำนวน 37 คน และข้าราชการประเภทปฏิบัติงาน ที่จะประเมินเป็นระดับชำนาญงาน จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 1
>>LINK DOWNLOAD PICTURE<<

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่น2)
พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ที่จะประเมินเป็นระดับชำนาญการ จำนวน 60 คน และข้าราชการประเภทปฏิบัติงาน ที่จะประเมินเป็นระดับชำนาญงาน จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รุ่นที่ 2
>>LINK DOWNLOAD PICTURE<<

(Visited 1 times, 1 visits today)