พช.เปิดมิติใหม่! สอบคัดเลือกข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ วางระบบตรวจติดตามผ่านระบบทางไกล Zoom Cloud Meetings ทั่วประเทศ เน้นย้ำความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม

วันที่ 8 กันยายน 2564

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานส่งมอบข้อสอบถึงสนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบทาง E – Mail และพบปะผู้เข้าสอบผ่านระบบ Live โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ เข้าร่วมพิธีการส่งข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การประเมินภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ในครั้งนี้เป็นการสอบที่จัดสอบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการติดตามการสอบผ่านระบบทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (Online) และการบันทึกวีดีโอในห้องสอบ (Offline) ซึ่งโดยปกติแล้วข้าราชการจากทั่วประเทศจะต้องเดินทางมาสอบรวมกันที่ส่วนกลางกว่าพันคน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแนวทางให้แต่ละจังหวัดจัดห้องสอบทุกจังหวัดเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในยุคที่มีวิกฤตโรคโควิด19 โดยให้มีผู้เข้าสอบเพียงห้องสอบละ ไม่เกิน 25 คนเท่านั้น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ทั้งนี้ในการสอบประเมินภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนทั้ง 636 ราย จำแนกเป็นส่วนกลาง จำนวน 71 ราย และ ส่วนภูมิภาค จำนวน 565 ราย โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนส่งมอบข้อสอบถึงสนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบทาง E – Mail และพบปะผู้เข้าสอบผ่านระบบ Live จากนั้นมีการตรวจสอบและตรวจติดตามว่าคณะกรรมการประจำสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัดได้รับข้อมูลผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุกสนามสอบ และให้เปิดข้อสอบพร้อมกัน ซึ่งจะมีคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค (ส่วนกลาง) ให้การสนับสนุนและติดตามสถานการณ์สนามสอบผ่านระบบทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (Online) และการบันทึกวีดีโอในห้องสอบ (Offline) เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง มีมาตรฐาน โปร่งใส ยุติธรรม ตามระเบียบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

รายงานข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช กองการเจ้าหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)