โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการทางวินัย

วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท

เอกสารบรรยาย 

1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง

2. กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง

3. กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล

4. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

5. กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

คู่มือการจัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง กรมการพัฒนาชุมชน

สรุปผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)