โครงการ พช. ใสสะอาด

หนังสือการแจ้งแนวทางโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


+ แนวทางการการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

+ แนวทางการรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

+ เกณฑ์การให้คะแนนประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

+ แบบสรุปห้วงระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

+ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พช.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 2565
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565


วีดิทัศน์เสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)