การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) ของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนกลาง

1. ประกาศและหนังสือสั่งการต่าง ๆ

1.1 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนกลาง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.2 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.1/ว 962 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

1.3 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1031 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

1.4 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 166 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

1.5 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1112 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564

1.6 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 0216 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564     

รายงานการประชุมและแบบฟอร์มรับรองฯ ครั้งที่ 1/2564

1.7 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1248 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

1.8 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1919 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

1.9 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 1994 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

1.10 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 391 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

1.11 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 443 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

1.12 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ 0402.2/ว 3907 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.13 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ 0402.2/ว 23 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

2. รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 สรุปแผน WFH วันที่ 16 เมษายน และ 19 – 23 เมษายน 2564

2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH วันที่ 16 เมษายน และ 19 – 23 เมษายน 2564

2.3 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564

2.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564

2.4.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 26 เมษายน 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.4.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 เมษายน 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.4.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 เมษายน 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.4.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 เมษายน 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.4.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.5 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 0171 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

2.6 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564

2.7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564

2.7.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.7.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.7.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.7.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.8 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 0192 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

2.9 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2564

2.10 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2564

2.10.1 รุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.10.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.10.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.10.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.11 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 0202 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

2.12 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

2.13 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

2.13.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.13.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.13.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.13.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.13.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.14 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 0219 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

2.15 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

2.16 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

2.16.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.16.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.16.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.16.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.17 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 0241 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

2.18 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

2.19 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

2.19.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564      รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.19.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.19.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.19.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.20 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 254 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564

2.21 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564

2.22 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564

2.22.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.22.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.22.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.22.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.22.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.23 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 274 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

2.24 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

2.25 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

2.25.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.25.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.25.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.25.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.25.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.26 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 293 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

2.27 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564

2.28 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564

2.28.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.28.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.28.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.28.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.28.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.29 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 308 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

2.30 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

2.31 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

2.31.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.31.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.31.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.31.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.31.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.32 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 330 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.33 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

2.34 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

2.34.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.34.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.34.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.34.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.34.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.35 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 361 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

2.36 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564

2.37 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564

2.37.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.37.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.37.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.37.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.37.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.38 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 379 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

2.39 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

2.40 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564

2.40.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.40.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.40.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.40.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.40.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.41 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 399 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

2.42 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564

2.43 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564

2.43.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564          รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.43.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.43.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.44 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 403 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

2.45 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

2.46 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564

2.46.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.46.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.46.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.46.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.46.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.47 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 416 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

2.48 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564

2.49 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564

2.49.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.49.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.49.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564             รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.49.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.50 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 438 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

2.51 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

2.52 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564

2.52.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.52.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.52.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.52.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.52.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.53 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 452 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

2.54 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564

2.55 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564

2.55.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.55.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.55.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.55.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.55.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.56 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว *** ลงวันที่ ** สิงหาคม 2564

2.57 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

2.58 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

2.58.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.58.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.58.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.58.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 2 กันยายน 2564             รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.58.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2564             รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.59 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 487 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

2.60 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

2.61 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2564

2.61.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 กันยายน 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.61.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 กันยายน 2564             รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.61.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 กันยายน 2564             รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.61.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564             รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.61.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.62 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว *** ลงวันที่ ** กันยายน 2564

2.63 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564

2.64 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564

2.64.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 กันยายน 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.64.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.64.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.64.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 16 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.64.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.65 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 515 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

2.66 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

2.67 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564

2.67.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 กันยายน 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.67.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 21 กันยายน 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.67.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.67.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.68 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 532 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

2.69 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

2.70 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

2.70.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 กันยายน 2564            รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.70.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.70.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.70.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564           รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.70.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564                 รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.71 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 550 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

2.72 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

2.73 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

2.73.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564                 รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.73.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.73.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.73.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564                 รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.73.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.74 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 577 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

2.75 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564

2.76 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564

2.76.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.76.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.76.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH  (วันหยุดราชการ)

2.76.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.77.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.78 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 588 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

2.79 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2564

2.79 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2564

2.79.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.79.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.79.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.8 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 601 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

2.81 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

2.81 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

2.81.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.81.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.81.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.81.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.81.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.82 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 607 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2564

2.83 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

2.84 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

2.84.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.84.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.84.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.84.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.84.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.85 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 617 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2564

2.86 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564

2.87 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564

2.87.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.87.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.87.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.87.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.87.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.88 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 633 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน  2564

2.89 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

2.90 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

2.90.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.90.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.90.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.90.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.90.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.91 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0402.2/ว 687 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2564

2.92 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

2.93 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

2.93.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564              รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564               รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.91 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 662 ลงวันที่ 3 ธันวาคม  2564

2.92 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

2.93 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

2.93.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564                รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.93.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.94 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 673 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2564

2.95 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

2.96 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564

2.96.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.96.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.96.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.97 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 683 ลงวันที่ 17  ธันวาคม  2564

2.98 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564

2.99 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564

2.99.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.99.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.99.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.99.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

2.99.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.01 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 697 ลงวันที่ 23  ธันวาคม  2564

3.02 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

3.03 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

3.03.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.03.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.03.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.03.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.03.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.04 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 700 ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2564

3.05 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564

3.06 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564

3.06.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.06.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.06.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.06.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.07 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 11 ลงวันที่ 7 มกราคม  2565

3.08 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565

3.09 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565

3.09.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 4 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.09.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 5 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.09.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 6 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.09.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.10 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 23 ลงวันที่ 14 มกราคม  2565

3.11 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565

3.12 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565

3.12.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.12.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 11 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.12.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 12 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.12.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 13 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.12.5 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.13 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 30 ลงวันที่ 18 มกราคม  2565

3.14 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565

3.15 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565

3.15.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.15.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 18 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.15.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 19 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.15.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.15.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 21 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.16 สรุปแผน WFH ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565

3.17 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน WFH ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565

3.17.1 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 24 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.17.2 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 25 มกราคม 2565                        รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.17.3 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 26 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.17.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 27 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.17.4 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน ณ วันที่ 28 มกราคม 2565                         รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH

3.18 3 สรุปแผน WFH 31มกราคม 2565 

3.19 สรุปผลจำนวนผู้ลงเวลาปฏิบัติงาน วันที่ 31 มกราคม 2565                                    รายชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน WFH                  

3. Download & Upload สรุปแผนปฏิบัติงาน สรุปผลการดำเนินงานตามแผน และรูปภาพ https://bit.ly/3hFu6rE

 

 

 

 

 

4. แบบ Google Form ลงเวลาปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน https://bit.ly/36NUB8h

 

 

 

 

 

5. กลุ่มไลน์ติดตามการลงเวลาปฏิบัติงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)