การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

>> ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

>> เค้าโครงเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานของผู้ได้รับคัดเลือก

*************************************************************************************

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด => เอกสารแนบ

*************************************************************************************

>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ผนวก ก-1 : รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ)

2. ผนวก ก-2 : รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ)

3. ผนวก ข-1 : ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ (พัฒนาการอำเภอ)

4. ผนวก ข-1 : ผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ)

5. แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ***********************************************************************************

>> ประกาศรับสมัคร

(Visited 1 times, 1 visits today)