คำถามที่พบบ่อย/FAQ

คำถาม ข้าราชการลาคลอด 90 วัน และต่อมาได้ลาเลี้ยงดูบุตรอีก 120 วัน จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนหรือไม่

คำตอบ

1.กรณีข้าราชการลาคลอดบุตร ได้ 90 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนและรับเงินเดือนตามสิทธิ์
2. กรณีลาเลี้ยงดูบุตรสามารถลาได้ต่อเนื่องอีก 150 วัน ไม่นับวันทำการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน และไม่ได้เลื่อนเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ 8 (9)….และวรรคท้าย (การลาเลี้ยงดูบุตรเป็นการลากิจส่วนตัว หากในรอบประเมินนั้นๆ เกิน 23 วัน ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 

คำถาม เหรียญราชการชายแดนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่

คำตอบ เหรียญราชการชายแดน เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์

คำถาม การขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน นับวันหยุดราชการด้วยหรือไม่

คำตอบ การนับวันสำหรับการกระทำผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น จะต้องนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันทุกวัน โดยนับรวมวันหยุดราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างวันละทิ้งหน้าที่ราชการด้วย นร 0709.2/28 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545


 

(Visited 1 times, 1 visits today)