ส่งใบประกาศเกียรติคุณ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) และโล่เกษียณอายุราชการ (กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีมารับในวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 (CD Day 2016)

ส่งใบประกาศเกียรติคุณ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) และโล่เกษียณอายุราชการ (กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีมารับในวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 (CD Day 2016)

22 กันยายน 2559 /

07:09 น. /

ดาวน์โหลด