ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 66-75, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 72-76, 78-80, 82-86)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 66-75, ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 72-76, 78-80, 82-86)

31 กรกฎาคม 2563 /

13:29 น. /

ดาวน์โหลด

การรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลพัฒนาการจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 2/2563

การรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดรายบุคคลพัฒนาการจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ 2/2563

22 กรกฎาคม 2563 /

14:51 น. /

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

17 กรกฎาคม 2563 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

03 กรกฎาคม 2563 /

18:20 น. /

ดาวน์โหลด