การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

21 พฤศจิกายน 2565 /

18:21 น. /

ดาวน์โหลด

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 9 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 13 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 36)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 9 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 13 ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 36)

07 พฤศจิกายน 2565 /

09:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

28 ตุลาคม 2565 /

16:56 น. /

ดาวน์โหลด

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 18 – 20 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 15 – 16)

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 18 – 20 และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 15 – 16)

26 ตุลาคม 2565 /

09:53 น. /

ดาวน์โหลด