การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 61 นายถวัลศักดิ์ สิ่งที่สุข)

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 61 นายถวัลศักดิ์ สิ่งที่สุข)

28 พฤษภาคม 2563 /

10:52 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 21 นางสาวรติกร ศรีบุญเอียด)

การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 21 นางสาวรติกร ศรีบุญเอียด)

22 พฤษภาคม 2563 /

15:27 น. /

ดาวน์โหลด

แนวทางการเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 616/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

แนวทางการเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัด ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 616/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563 /

15:14 น. /

ดาวน์โหลด