คำสั่งกรมฯ ที่ 39 – 40 /2559 ลว.29 ม.ค.59 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทอำนวยการระดับต้น และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 29 ม.ค.59	 – คส. ที่ 39/2559 : แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 27 ราย – คส. ที่ 40/2559 : แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย

คำสั่งกรมฯ ที่ 39 – 40 /2559 ลว.29 ม.ค.59 เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทอำนวยการระดับต้น และแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 29 ม.ค.59 – คส. ที่ 39/2559 : แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 27 ราย – คส. ที่ 40/2559 : แต่งตั้งย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 ราย

29 มกราคม 2559 /

03:03 น. /

ดาวน์โหลด

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 97,99-100,102-105, (107,109-111,113-115 สำรอง)

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งสายงานทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลำดับที่ 97,99-100,102-105, (107,109-111,113-115 สำรอง)

20 มกราคม 2559 /

03:10 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 7 ราย และคำสั่ง (เลื่อน) ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ราย กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 31-32/2559 ลว.11 ม.ค.59

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 7 ราย และคำสั่ง (เลื่อน) ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ราย กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 31-32/2559 ลว.11 ม.ค.59

12 มกราคม 2559 /

03:17 น. /

ดาวน์โหลด