สนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (คส.พช. ที่ 731-732/2564 ลว. 7 มิ.ย. 64)

สนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (คส.พช. ที่ 731-732/2564 ลว. 7 มิ.ย. 64)

07 มิถุนายน 2564 /

17:22 น. /

ดาวน์โหลด