รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

29 พฤศจิกายน 2565 /

07:44 น. /

ดาวน์โหลด

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

21 พฤศจิกายน 2565 /

18:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

28 ตุลาคม 2565 /

16:56 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

06 ตุลาคม 2565 /

09:42 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้  ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (นับถึง 30 ก.ย.2566)

ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (นับถึง 30 ก.ย.2566)

30 กันยายน 2565 /

15:52 น. /

ดาวน์โหลด

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

27 กันยายน 2565 /

22:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน

23 กันยายน 2565 /

20:43 น. /

ดาวน์โหลด