แก้ไขเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แก้ไขเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

08 พฤษภาคม 2563 /

14:36 น. /

ดาวน์โหลด

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ/นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

07 พฤษภาคม 2563 /

14:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกระทรวง พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกระทรวง พ.ศ. 2563

23 เมษายน 2563 /

16:36 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผุู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผุู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07 เมษายน 2563 /

11:21 น. /

ดาวน์โหลด