ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 เมษายน 2564 /

08:47 น. /

ดาวน์โหลด

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

09 เมษายน 2564 /

14:34 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

18 มีนาคม 2564 /

19:46 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้  ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) และการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

04 มีนาคม 2564 /

17:05 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

04 มีนาคม 2564 /

12:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564 /

16:35 น. /

ดาวน์โหลด