ข้อมูลเผยแพร่ครั้งที่ 1

1.1 บันทึกเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

1.2 คำสั่งกรมฯ แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

1.3 หนังสือแจ้งซักซ้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล    ข้อมูลนำเสนอ

1.4 กรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Update 28/01/2564)

1.5 ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน   PDF   WORD   (Update 28/01/2564)

1.6 ข้อมูลการจัดสรรนักศึกษาไปยังหน่วยงาน

1.7 การจัดสรรกรอบอัตรานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

1.8 ที่อยู่ในการประสานงาน   ภาพรวม   แยกเป็นรายสถาบันการศึกษา

1.9 คู่มือสำหรับหน่วยงานผู้ใช้

1.10 คู่มือสำหรับผู้ถูกจ้างงาน

1.11 คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัย

1.12 ที่มาของโครงการ

ข้อมูลเผยแพร่ครั้งที่ 2

2.1 บันทึกเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (Update 28/01/2564)

2.2 หนังสือสั่งการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Update 28/01/2564)

2.3 หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0236/ว 2043 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

2.4 แนวทางการออกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   PDF   WORD   (Update 28/01/2564)

2.5 แนวทางการสร้างระบบพี่เลี้ยงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   PDF   WORD   (Update 28/01/2564)

2.6 คู่มือการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Update 29/01/2564)

ข้อมูลเผยแพร่ครั้งที่ 3

3.1 ทะเบียนรายชื่อ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3.2 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0402.2/ว 293 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อ และรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ข้อมูลเผยแพร่ครั้งที่ 4

4.1 หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0402.2/ว 2354 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานให้กับนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล    ตัวอย่าง WORD

 

QR Code Web

 

 

 

QR Code Line

(Visited 1 times, 1 visits today)