บุคลากรและหมายเลขโทรศัพท์

ฝ่ายอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายสมพงษ์ จวงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 02-141-6168
นางสาวศิริรัตน์ โลหะประภากุล  – 02-141-6274
นางสาวศิริยา ธุระหา  – 02-141-6167
นางสาวพัชนีพร ศิริ  – 02-141-6390
นายชัชชัย กล่อมเกลา  – 02-141-3058

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6169
นางสาวสุพัตรา วันนู  – 02-141-6194
นายสุขุม ธรรมประทีป  – 02-141-6192
นางสาวสิริผกา พุ่มพวง  – 02-141-6198
นายชลิต นพรัตน์  – 02-141-6204
นายฉัตริน สุวรรณหงส์  – 02-141-6180
นายวิชชพัฒน์ ยฆะเสม  – 02-141-6196

กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6181
นางสุภาวดี สุขคำ
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชียวชาญ
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง
 02-141-6173
นายกิตติศักดิ์ แก้วบันดิษฐ์
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้าหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (นบพ.)
02-141-6174
นายกิตติศักดิ์ พูลนุช
 • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 • การคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 • การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
 • การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
02-141-6379
นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
 • การคัดเลือกข้าราชการประเภท ระดับชำนาญการ
 • การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
  ของตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 • การคักเลือกบุคคลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
02-141-6200
นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหน่วยงานภายนอก
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสุตร นพส.
นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
 • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนสายงานกรณีที่สอบแข่งขันได้
 • การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการกรณีเหตุพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
 02-141-2675

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์
 • หัวหน้ากลุ่มงาน
02-141-6171
นางสาวเพชรชมพู เสวตสมบูรณ์
 • แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร, ประเภทอำนวยการ, ประเภทวิชาการ
02-141-6177
นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
 • คำสั่งเลื่อนระดับข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 • เปลี่ยนสายงานข้าราชการประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ
 • ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
02-142-7504
นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
 • บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  และระดับปฏิบัติการ
 • บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนทุน/ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
02-141-6176
นางสาวธีรวรรณ วังใน
 • การโอนข้าราชการ
 • การบรรจุกลับ
 • การลาออกของข้าราชการ
02-141-6378
นายพุฒินันท์ ปรีดี
 • คำสั่งเลื่อนระดับประเภทวิชาการ
 • การทดลองปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
 • คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่นอกสังกัด
 • ระบบขอย้ายออนไลน์
02-141-6175

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
นายอัคเดช แจ้งอยู่ หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6172
นายบุญเลิศ สายทอง
 • เงินเดือนข้าราชการ
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา
  ความดีความชอบ
 • งานถือจ่ายบัญชีเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
02-141-6187
นายสุรวุฒิ เพ็ชรมนต์
 • ทะเบียนประวัติ ก.พ.7
 • การลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • เวลาราชการทวีคูณของข้าราชการและลูกจ้าง
02-141-6183
นายณัฐภัทร ไชยขันธ์
 • หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ
 • แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล
 • กบข. กสจ.
 • การเบิกจ่ายตรง สวัสดิ์การรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง
 • บัตรข้าราชการ ลูกจ้าง
 • ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
02-141-6182
นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
 •  ประเมินข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
02-141-6188
นางสาวกาญจนวดี แซ่อื้อ
 • การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ
02-141-6185
นายปริยภพ สมจันทร์
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
02-141-6413
นางสาวโสภิดา สินปราณี
 • การประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น/สร้างสรรค์/ซื่อสัตย์
 • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ก.พ. (ครุฑทองคำ)
 • การประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ที่มีอายุครบ 25 ปีบริบรูณ์
 • การประกาศเกียรติคุณข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
  ที่ครบเกษียณอายุราชการ
 • การคัดเลือกเพชรน้ำเอกในวงราชการ
 • การคัดเลือกข้าราชการที่เป็นศิษย์เก่าสถาบันต่างๆ
02-141-6191
นายกวี สิทธิชัย
 • ระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
 • พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
02-141-6190

กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ชื่อ-นามสกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
-ว่าง- หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6170
นางวราพรรณ บุญวัฒน์  รกน.หัวหน้ากลุ่มงาน 02-141-6203
นางสาวสุภารี บุญนฤธี  – 02-141-6201
นางธิติมา รักวงศ์  – 02-141-6193
นายพิเศษ นันต๊ะหม่น  –
นายอเนชา พรหมมา  – 02-141-6197
(Visited 5 times, 1 visits today)