บุคลากรและหมายเลขโทรศัพท์

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
02-141-6007

 

นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรืองฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
02-141-2674

 

นายชลิต นพรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน
02-141-6169

 

นายไชยา พิมสิงห์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สรรหาและประเมินบุคคล
02-141-6181

 

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บรรจุแต่งตั้ง
02-141-6171

 

นายอัคเดช แจ้งอยู่
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
02-141-6172

 

นายบุญเลิศ สายทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ
02-141-6187

 

นางวราพรรณ บุญวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
02-141-6170

 


ฝ่ายอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวศิริรัตน์ โลหะประภากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัชชัย กล่อมเกลา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
02-141-3058

 

นางสาวพัชนีพร ศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
02-141-6179

 

นายอาณัติ แก้วกอ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
02-141-6390

 

นางสาวศิริยา ธุระหา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
02-141-6167

 


กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

นายสุขุม ธรรมประทีป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6192

 

นางสาวสุพัตรา วันนู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6194

 

นางสาวชาลินี จันทรากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
02-141-6178

 

นายวิชชพัฒน์ ยฆะเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6204

 


กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

นางสุภาวดี สุขคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6173

 

นางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6196

นายกิตติศักดิ์ แก้วบันดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6174

 

นางสาวธันยนันท์ ชาญตะบะ
นักทรัพยากรบุคคล
02-141-2675

 

นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6379

 

นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6180

 

นายกิตติศักดิ์ พูลนุช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
02-141-6200

 


กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวเพชรชมพู เสวตสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6177

 

นางสาวนันทวัน กังวาลวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-142-7504

 

นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6176

 

นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-142-7505

 

นางสาวธีรวรรณ วังใน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6378

 

นายพุฒินันท์ ปรีดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6175

 


กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าที่

นายสุรวุฒิ เพ็ชรมนต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6183

 

นายณัฐภัทร ไชยขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6182

 

นายปริยภพ สมจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6413

 

นายสราวุธ หูมวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6384

 

นายกวี สิทธิชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02-141-6190

 


กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ

นางสาวโสภิดา สินปราณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6188

 

นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6191

 

นางสาวกาญจนาวดี แซ่อื้อ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02-141-6185

 


กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่

นางสาวสุภารี บุญนฤธี
นิติกรชำนาญการ
02-141-6201

 

นางสาวธิติมา รักวงศ์
นิติกรชำนาญการ
02-142-7501

 

นายพิเศษ นันต๊ะหม่น
นิติกรชำนาญการ
02-141-6203

 

นายอเนชา พรหมมา
นิติกรชำนาญการ
02-141-6197

 

นายธนวัฒน์ นามวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
02-141-6193

 

(Visited 5 times, 1 visits today)