ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัยากรบุคคลเชิงกลยุทธฺ์ สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างผลงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
v.1 = หน่วยนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
v.2 = สร้างแรงจูงใจให้บุคคลกรมีพฤติกรรมสร้างสรรค์
v.3 = มุ่งมั่นสร้างผลงาน

พันธกิจ

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนด้วยวิธีการปรับโครงสร้างส่วนราชการในการมอบอำนาจ การพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. บริหารจัดการเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลกรโดยสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล และเสริมสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการประสานการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่มีผลต่อการเลื่อนตำแหน่งทางการบริหาร

เป้าประสงค์

1. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักสมรรถนะและผลงาน

2. บุคลากรของกรมสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ได้บรรลุผลสัมฤทธิ์

(Visited 1 times, 1 visits today)