ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ กับกองการเจ้าหน้าที่

 

ประกาศกองการเจ้าหน้าที่

1. เจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4. มาตรการป้องกันการรับสินบน

(Visited 3 times, 1 visits today)