การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ/ชำนาญงาน

 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย


 การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย


 ข้อมูลติดต่อ

  1. นายไชยา พิมสิงห์                  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล     โทร. 0 – 2141 – 6181
  2. นางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ                    โทร. 0 – 2141 – 6196
  3. นายกิตติศักดิ์ พูลนุช               นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ                            โทร. 0 – 2141 – 6200

 

(Visited 1 times, 1 visits today)