ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบหัวหน้ากอง

1. นายเติม ทองสุกโชติ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2517 – วันที่ 26 มิถุนายน 2518
2. นายสุชาญ พงษ์เหนือ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2518- วันที่ 30 กันยายน 2520

ทำเนียบผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

1. นายสุชาญ พงษ์เหนือ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2520 – วันที่ 30 กันยายน 2522
2. นายวิชัย ธรรมชอบ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2522 -วันที่ 4 เมษายน 2527
3. นายสมิตร กิจจาหาญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2527 -วันที่ 1 ตุลาคม 2529
4. ร.ต.อำนาจ อนันตชัย ร.น. ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2529 -วันที่ 30 กันยายน 2534
5. นายทวี ศรีคร้ามครัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2534 -วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536
6. นายอนันต์ เตชะวณิช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 -วันที่ 14 กันยายน 2538
7. นายวิสุทธิ์ พานิชกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2538 -วันที่ 3 ตุลาคม 2539
8. นายวิชล มนัสเอื้อศิริ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2539 -วันที่ 30 กันยายน 2541
9. นายจรัมพร ประถมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2541 -วันที่ 10 ตุลาคม 2543
10. นายสวัสดิ์ อินทวงศ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 2543 -วันที่ 30 กันยายน 2545
11. นายมนตรี นาคสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2546 -วันที่ 11 มกราคม 2549
12. นางคำแข ธรรมนิยาย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม 2549 -วันที่ 25 ตุลาคม 2550
13. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 -วันที่ 23 ตุลาคม 2551
14. นายณรงค์ บุ๋ยศิริรักษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2551 -วันที่ 26 พฤษภาคม 2552
15. นายสุทธา สายวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 -วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552
16. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 -วันที่ 20 มกราคม 2556
17. นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2556 -วันที่ 30 กันยายน 2560
18. นายภูษิต ลัทธิธนธรรม  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2563
19. นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - จนถึงปัจจุบัน

(Visited 1 times, 1 visits today)