หน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  • การบริหารและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน
  • วางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
  • สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน และการให้ออกจากราชการ
  • จัดทำทะเบียบประวัติและข้อมูลบุคคล
  • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
  • การพิจารณาบำเหน็จความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • การเกษียณอายุ บำเหน็จบำนาญ สิทธิทดแทน
  • การดำเนินการทางวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
(Visited 1 times, 1 visits today)