ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ม.9 (3)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (SIP)
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ม.9 (3)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2558

คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  ม.9 (4)
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
 การย้ายข้าราชการ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,63,132,137
หนังสือ ที่ นร 0708/ว 9 ลว.12 พ.ค.35
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธ.ค.33
หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.51
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 7 ลว.6 มี.ค.52
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 8 ลว.9 มี.ค.52
หนังสือ ที่ นร 1008.3.1/403 ลว.4 พ.ย.52
หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย.53
 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 68
 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย.53
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 516/2552 ลว.18 พ.ย.2552
 การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 57,32 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.แผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5)
 การลาออกจากราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,109,132
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการ พ.ศ.2535
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2551
หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.2551
 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หนังสือ ที่ นร 1004/ว 19 ลว.2 มิ.ย.2553
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 59
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 30 ก.ย.2553
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 428/2553 ลว.30 ก.ย.2553
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,63,132,137
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22 มิ.ย.2552
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธ.ค.2551
หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.2551
หนังสือ ที่ นร 0708.4/ว 5 ลว.13 พ.ค.2536
กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม
หนังสือ ที่ นร 1004.1/ว 4 ลว.18 มี.ค.2548
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (ย้ายเปลี่ยนสายงาน)
กรณีที่ 1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานของกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22 มิ.ย.2552
หนังสือ ที่ นร 0711/ว 12 ลว.1 ต.ค.2533
กรณีที่ 2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ไม่มีในสายงานของกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 15 ลว.28 มิ.ย.2547
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (กรณีปรับวุฒิในตำแหน่งเดิม)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว.27 ธ.ค. 2555
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551


จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

(Visited 2 times, 1 visits today)