ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั่งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (SIP)
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ.2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 2558

คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
 การย้ายข้าราชการ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,63,132,137
หนังสือ ที่ นร 0708/ว 9 ลว.12 พ.ค.35
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธ.ค.33
หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.51
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 7 ลว.6 มี.ค.52
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 8 ลว.9 มี.ค.52
หนังสือ ที่ นร 1008.3.1/403 ลว.4 พ.ย.52
หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย.53
 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 68
 การแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
หนังสือ ที่ นร 1008/ว 40 ลว 30 ก.ย.53
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 516/2552 ลว.18 พ.ย.2552
 การแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 57,32 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.แผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5)
 การลาออกจากราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,109,132
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการ พ.ศ.2535
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2551
หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.2551
 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หนังสือ ที่ นร 1004/ว 19 ลว.2 มิ.ย.2553
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 59
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 30 ก.ย.2553
คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 428/2553 ลว.30 ก.ย.2553
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบได้ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57,63,132,137
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22 มิ.ย.2552
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 12 ลว.11 ธ.ค.2551
หนังสือ ที่ นร 1011/ว 13 ลว.11 ธ.ค.2551
หนังสือ ที่ นร 0708.4/ว 5 ลว.13 พ.ค.2536
กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการเดิม
หนังสือ ที่ นร 1004.1/ว 4 ลว.18 มี.ค.2548
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น (ย้ายเปลี่ยนสายงาน)
กรณีที่ 1 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานของกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 16 ลว.22 มิ.ย.2552
หนังสือ ที่ นร 0711/ว 12 ลว.1 ต.ค.2533
กรณีที่ 2 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ไม่มีในสายงานของกรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือ ที่ นร 1006/ว 15 ลว.28 มิ.ย.2547
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (กรณีปรับวุฒิในตำแหน่งเดิม)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว.27 ธ.ค. 2555
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551


จำนวนผู้เข้าชม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

(Visited 2 times, 1 visits today)