ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนในปี พ.ศ. 2505


กองการเจ้าหน้าที่เป็นแผนกงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม (แผนกการเจ้าหน้าที่) ต่อมาในปี พ.ศ. 2517
กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในใหม่เพื่อรองรับกับภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีการขยายเขตงานพัฒนาชมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
รวมทั้งมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นตามการขยายภารกิจงาน จึงได้แยกแผนกการเจ้าหน้าที่ออกมาจากสำนักงานเลขานุการกรมและยกฐานะเเป็นหน่วยงานระดับกอง
ชื่อว่า “กองการเจ้าหน้าที่” และได้มีการปรับปรุงการแบ่งงานภายในกองการเจ้าหน้าที่มาโดยลำดับ ปัจจุบันกองการเจ้าหน้าที่มีการแบ่งงานภายในประกอบด้วย 1 ฝ่าย 6 กลุ่มงาน
ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ และกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)