พนักงานราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ

การแต่งกายและเครื่องแบบ

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ

แบบหนังสือ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

เรื่องควรรู้

(Visited 1 times, 1 visits today)