การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมฯ-ลว.-31-ก.ค.-62ข้าราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1414 2 ปี 30 กันยายน 2564 727
2 นพก. รุ่น 42 ลำดับ 68
3 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

-เจ้าพนักงานธุรการ

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-เจ้าพนักงานโสตฯ

-เจ้าพนักงานพัสดุ

-นายช่างโยธา

-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

336

129

2

5

13

143

 2 ปี 30 กรกฎาคม 2564  

226

129

2

2

13

86


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

พนักงานราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 365 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 60
2 นักทรัพยากรบุคคล 69 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 20
3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 2 ปี 17 มิถุนายน 2563 2
4 นักจัดการงานทั่วไป  17  2 ปี  17 มิถุนายน 2563 1

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

Book-Blueการขึ้นบัญชีการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Book-Blue การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

Book-Blue สรุปหน่วยงานขอใช้บัญชีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)