การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกรมฯ-ลว.-31-ก.ค.-62ข้าราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1414 2 ปี 30 กันยายน 2564

(ขยายอายุบัญชีเพิ่่ม 1 ปี)

1,414
2 นพก. รุ่น 42 ลำดับ 68
3 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

-เจ้าพนักงานธุรการ

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-เจ้าพนักงานโสตฯ

-เจ้าพนักงานพัสดุ

-นายช่างโยธา

 

336

129

2

5

13

 2 ป 30 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

 

277

129

2

3

13

4 -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 143 18 มีนาคม 2565

(ขยายอายุบัญชีถึง 16 มีนาคม 2566)

 104

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565


พนักงานราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 12 2 ปี 23 เมษายน 2566 3
2 นักทรัพยากรบุคคล 13 2 ปี 23 เมษายน 2566 2
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 2 ปี 23 เมษายน 2566 3
4 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 274 2 ปี  23 เมษายน 2566 26

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

>> การขึ้นบัญชีการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

>> การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

>> สรุปหน่วยงานขอใช้บัญชีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)