การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

 

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 1,098 2 ปี 26 กันยายน 2567
2 นพก. รุ่น 42 ลำดับ 68
3 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

-เจ้าพนักงานธุรการ

-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-นายช่างโยธา

 

64

16

1

 2 ปี  26 กันยายน 2567

 

 

 

 

4 -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 143 18 มีนาคม 2565

(ขยายอายุบัญชีถึง 16 มีนาคม 2566)

 136

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565


พนักงานราชการ

ที่ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี บัญชีมีอายุ บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึง
1 นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 12 2 ปี 23 เมษายน 2566 3
2 นักทรัพยากรบุคคล 13 2 ปี 23 เมษายน 2566 2
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 15 2 ปี 23 เมษายน 2566 3
4 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 274 2 ปี  23 เมษายน 2566 26

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

>> การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

>> สรุปหน่วยงานขอใช้บัญชีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)