การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของกรมการพัฒนาชุมชน (คส.พช.ที่ 926-931/2563 ลว.29 ก.ค.63)

1_หนังสือเวียน

2_คำสั่งที่ 926/2563 ลว.29 ก.ค. 2563

3_คำสั่งที่ 927/2563 ลว.29 ก.ค. 2563(แก้ไขการกำหนดเลขตน.)

4_คำสั่งที่ 928/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563 (จัดคนลง 916 ราย)

5_คำสั่งที่ 929/2563 ลว.29 ก.ค. 2563(ย้าย 8 ราย)

6_คำสั่งที่ 930/2563 ลว.29 ก.ค. 2563 (ปนท. 72 ราย)

7_คำสั่งที่ 931/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563 (รกน. 11 ราย)

อ้างถึง1_คำสั่ง-842-843-2562-ลว.16-ก.ย.-62 การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน

อ้างถึง2_คำสั่ง-911-2562-ลว.-30-ก.ย.-62

อ้างถึง3_คำสั่ง-236-2563-ลว.-24-ก.พ.-62 ปรับศสท.และภาคผนวก

อ้างถึง4_คำสั่ง-820-2563-ลว.-26-มิ.ย.-63

โครงสร้างอัตรากำลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)