โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2552 โดยแบ่งส่วนโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ ออกเป็น 5 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
  2. กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล
  3. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
  4. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
  5. กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  6. ฝ่ายอำนวยการ

  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนาหลักการ แนวทาง มาตรการในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
  2. พัฒนาและจัดวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
  3. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
  4. ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่มใหม่
  5. ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เกลี่ยอัตรากำลัง
  6. จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและมาตรฐาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  7. สร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
  8. ดำเนินเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
  9. ดำเนินการมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  10. และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มสรรหาและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการสรรหาบุคคล
  2. ดำเนินการสรรหา สอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ การสอบคัดเลือก คัดเลือกประเมินผล ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งให้สูงขึ้น
  3. ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
  4. การสรรหาพนักงานราชการ
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะและหลักผลงาน
  6. จัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนระดับ ตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  7. วางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  9. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนให้เหมาะสมกับทักษะ สมรรถนะ
  2. ตรวจสอบ การสั่งปฏิบัติราชการให้เป็นตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่กำหนด
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกราชการและการสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
  4. จัดทำ แก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18)
  5. และปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. การศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. จัดทำ ควบคุม ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
  3. จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรอนุญาตบุคคลและหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล
  4. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการลา
  5. การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  6. ยกย่องประกาศเกียรติคุณ
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จความชอบ เลื่อนเงินเดือนประจำปี การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ ตามกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
  9. งานฌาปนกิจสงเคราะห์
  10. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. การศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  2. การป้องกันการกระทำผิดวินัย
  3. ดำเนินการเสริมสร้างวินัย จรรยาในการปฏิบัติราชการ
  4. ดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  5. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  6. ตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยของกรมการพัฒนาชุมชน
  7. ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมของข้าราชการ
  8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  9. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  ฝ่ายอำนายการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

  1. การปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุของกอง
  2. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  (Visited 6 times, 1 visits today)