โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2552 และคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่่ 842/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยแบ่งส่วนโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ ออกเป็น 6 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
 2. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
 3. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
 4. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
 5. กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ
 6. กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 7. ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนาหลักการ แนวทาง มาตรการในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
 2. พัฒนาและจัดวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
 3. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 4. ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนเพิ่มใหม่
 5. ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เกลี่ยอัตรากำลัง
 6. จัดทำคำบรรยายลักษณะงานและมาตรฐาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 7. สร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของข้าราชการและสนับสนุนการจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยทุนรัฐบาล (นปร.)
 8. ดำเนินเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม มาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
 9. ดำเนินการมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 11. และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสรรหาและประเมินบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการสรรหาบุคคล
 2. ดำเนินการสรรหา สอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ การสอบคัดเลือก คัดเลือกประเมินผล ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งให้สูงขึ้น
 3. ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
 4. การสรรหาพนักงานราชการ
 5. การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)
 6. จัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนระดับ ตำแหน่งตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 7. วางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
 9. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนให้เหมาะสมกับทักษะ สมรรถนะ
 2. ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การออกคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน สับเปลี่ยน เลื่อนระดับตำแหน่งและการสั่งปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายที่กำหนด
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกราชการและการขอกลับเข้ารับราชการ การแต่งตั้ง เลิกจ้าง ลูกจ้างประจำ และพนักราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำ แก้ไขบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ.18)
 5. ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการให้บริการข้อมูลสารสเทศด้านทรัพยากรบุคคลแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 2. จัดทำ ควบคุม ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
 3. จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรอนุญาตบุคคลและหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล
 4. ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการลา
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการตามกฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชาร (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)
 6. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักผลงานและหลักสมรรมถนะ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการิจารณาบำเหน็จความชอบ เลื่อนเงินเดือนประจำปี
 3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. การขอพระราชทานเพลิงศพ
 5. การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยกย่องประกาศเกียรติคุณ
 6. การดำเนินการพิจารณาบำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
 7. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 2. การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวนัย
 3. ดำเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการพัฒนาชุมชน
 4. ดำเนินการในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 5. ดำเนินการทางวินัย ตรวจสอบ การดำเนินการทางวินัยของกรมการพัฒนาชุมชน
 6. ดำเนินการเรื่องการอุทธรณ์การสั่งลงโทษหรือให้ออกจากราชการ การร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 8. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนายการ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. การปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง การจัดการข้อร้องเรียน งานพัฒนาประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด งานจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่
 2. ประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของการเจ้าหน้าที่
 3. และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 6 times, 1 visits today)