Photos and Directors Event

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

Community Development Department

เป็นหน่วยนำในการบริหารทรัยากรบุคคล เชิงกลยุทธฺ์สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรของกรมฯ มีพฤติกรรมที่ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น สร้างผลงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

Government Letter

Notice Letter

Notice

Public Relation