กรมการพัฒนาชุมชน รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป

25 ตุลาคม 2565
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 39 ราย โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และนายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)