พช. สอบคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ คัดคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เน้นย้ำดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการฯ พร้อมตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดเลขประจำตัวสอบ แผนผังที่นั่งสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,115 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ) สังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 คน ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) จำนวน 1,024 คน ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 คน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ด้านระเบียบ กฎหมาย หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการนี้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินตรวจความเรียบร้อยของขั้นตอนกระบวนการดำเนินการสอบ พร้อมพบปะและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ด้วย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้การดำเนินการสอบดังกล่าว อย่างมีมาตรฐานพร้อมมีมาตรการป้องกันทุจริตอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดีมีความรู้คู่คุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้มีมาตรการให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อนเข้าห้องสอบอีกด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน https://personnel.cdd.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)