โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข 2565

อธิบดี พช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติคน พช. 332 รางวัล ขอบคุณผู้เกษียณ ทุ่มเท เสียสละ จนครบวาระ เน้นย้ำนักพัฒนาร่วมขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
วานนี้ (6 ก.ย. 65) เวลา 09.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล รางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ประเภท ในงาน “วันพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานฯ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนและสื่อมวลชน ร่วมงานฯ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข โดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล 1) รางวัลบุคคลทรงคุณค่าผู้ก่อตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2) รางวัลบุคคลคุณภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อสังคมในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ประเภท จำนวน 330 รางวัล 1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ในประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 173 รางวัล 2) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 104 รางวัล 3)หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022) จำนวน 4 รางวัล 4) หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 27 รางวัล 5)รางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ จำนวน 18 รางวัล และ6) รางวัลสุดยอด Prototype ต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล
จากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด ในนามกรมการพัฒนาชุมชน ต้องขอขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มาตลอดจนครบวาระการทำงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีความสุข และหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันสร้างคุณงามความดีและรักษาผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
รายงานข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่
(Visited 1 times, 1 visits today)