พช. เดินหน้าประชุม Video Conference ทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การเลื่อนบุคคล พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูล คุณสมบัติและผลงานเท็จ เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานชี้แจงมอบนโยบายการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ผ่านระบบทางไกล Video Conference (Zoom Cloud Meetings) โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 300 ราย เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวมอบนโยบาย การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ว13 /2564) และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว14/2564) ตามที่ ก.พ. กำหนด โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกรายมีความก้าวหน้าในสายงานและพร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เป้าหมายภารกิจของกรม พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัด ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ตามที่ ก.พ. กำหนด

นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวบรรยายเส้นทางความก้าวหน้าและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกล่าวถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งได้เริ่มจาก 1) การสรรหา ซึ่งหมายถึงการหาคัดเลือก คนดี คนเก่งมี ความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน 2) การพัฒนา โดยวางเป้าหมายกำหนดตำแหน่งที่ต้องการก้าวไป เพื่อทำให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเอง 3) การรักษาไว้ โดยกำหนดวางให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ4) การใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริม สนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามภารกิจงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำและตั้งข้อสังเกตจากการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญที่ผ่านมา โดยสรุปได้ดังนี้ 1) มีการคัดลอกและนำผลงานของบุคคลอื่นมานำเสนอเป็นผลงานของตนเอง
2) การจัดทำผลงานไม่เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด อาทิเช่น การนำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบแนวทางการนำเสนอที่กำหนด การนำเสนอเนื้อหาไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน การจัดทำรูปเล่มเอกสารไม่เป็นระเบียบ / ไม่คมชัด และ3) การอ้างอิงแนวคิด / ทฤษฎี อาทิเช่น ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา แนวคิด / ทฤษฎีเดิมไม่ใช่ปัจจุบัน แนวคิด / ทฤษฎี มากกว่าเนื้อหาผลงานและข้อเสนอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการประเมินทุกท่านจัดทำเอกสารผลงานอย่างถูกต้อง และมีคุณภาพสามารถเป็นต้นแบบผลงานทางวิชาการและการนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ DPIS 6.0 เพื่อเข้าไปดูข้อมูลของตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านอีกด้วย

จากนั้น นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้กล่าวบรรยายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เน้นย้ำ หลักการเขียนเอกสารผลงานประกอบการประเมินบุคคลและกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลในประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ให้ถูกต้องและครบถ้วน

ในช่วงบ่าย นางสาวบุปผชาติ พลายแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้กล่าวบรรยายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เน้นย้ำ เอกสารประกอบการประเมินบุคคล หลักการเขียนเอกสารผลงานประกอบประเมินผลงานและกระบวนการขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

จากนั้น นายไชยา พิมสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล ได้กล่าวสรุปการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน พร้อมเน้นย้ำการเขียนเอกสารผลงานประกอบการประเมินบุคคลและมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลขอให้จัดทำเอกสารผลงานด้วยความระมัดระวัง โดยไม่แจ้งคุณสมบัติบุคลเป็นเท็จ ไม่แจ้งสัดส่วนการทำผลงานเป็นเท็จ ไม่ลอกเลียนผลงาน ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่การจ้างวานผู้อื่นจัดทำผลงาน อีกด้วย

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงาน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้อนปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพต่อไป

รายงาน ภาพ/ข่าว : นายกิตติศักดิ์ พูลนุช ทีมประชาสัมพันธ์กองการเจ้าหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)